Nhảy tới nội dung

Bắt đầu

TẠO MÃ VIETQR CỦA BẠN

https://img.vietqr.io/image/<BANK_ID>-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

mẹo

Sử dụng dấu gạch "-" để phân cách.

Ví dụ:

https://img.vietqr.io/image/vietinbank-113366668888-compact.jpg

Xem chi tiết về cú pháp Quick Link

2. Thêm số tiền và nội dung

Bằng cách thêm tham số vào Quick Link

?amount=<AMOUNT>&addInfo=<DESCRIPTION>&accountName=<ACCOUNT_NAME>

Ví dụ:

https://img.vietqr.io/image/vietinbank-113366668888-compact2.jpg?amount=1000&addInfo=dong%20qop%20quy%20vac%20xin&accountName=Quy%20Vac%20Xin%20Covid

3. Tùy chỉnh QR Template

Để sử dụng Quick Link trong các dự án chính thức, bạn cần phải tạo một template VietQR của riêng mình, bằng cách:

  • Truy cập my.vietqr.io và đăng kí 1 tài khoản mới
  • Tạo một template mới
  • Lựa chọn chủ đề, cập nhật logo, chỉnh sửa màu sắc cho phù hợp với thương hiệu của bạn
  • Thay tham số <TEMPLATE> trong Quick Link bằng mã ID của template vừa tạo

my.vietqr.io

4. Tự động xác nhận thanh toán

Bên cạnh QuickLink, bạn còn có thể sử dụng giao diện thanh toán kèm xác nhận thanh toán đã được xây dựng sẵn bằng payOS