Nhảy tới nội dung

Bảng tính

Bạn có thể tạo QR hàng loạt bằng công cụ bảng tính như : Excel , Google Sheet, Air Table hoặc Autotable.

  1. Tạo mã VietQR trên Google Sheet
  2. Tạo mã VietQR trên Excel (Đang phát triển)
  3. Tạo mã VietQR trên Airtable (Đang phát triển)
  4. Tạo mã VietQR trên Autotable (Đang phát triển)