Nhảy tới nội dung

🪄 Quick Link

Cú pháp đầy đủ của Quick Link bao gồm 6 thành phần.

https://img.vietqr.io/image/<BANK_ID>-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png?amount=<AMOUNT>&addInfo=<DESCRIPTION>&accountName=<ACCOUNT_NAME>

Ví dụ:

https://img.vietqr.io/image/vietinbank-113366668888-compact2.jpg?amount=790000&addInfo=dong%20qop%20quy%20vac%20xin&accountName=Quy%20Vac%20Xin%20Covid

Live Demo

Quy ước chi tiết

1. <BANK_ID>

<BANK_ID> có thể là:

Ví dụ ngân hàng Vietinbank có mã BIN là 970415, và thường được gọi là Vietinbank , Napas quy ước tên viết tắt là ICB thì chúng ta có thể sử dụng BANK_ID là 970415 hoặc Vietinbank hoặc ICB đều được.

Tra cứu danh sách BIN(bin)/ tên thường gọi (short_name) / tên viết tắt (code) của các ngân hàng bằng API danh sách ngân hàng

2. <ACCOUNT_NO>

Số tài khoản người nhận tại ngân hàng thụ hưởng.

Số tài khoản người nhận quy ước bao gồm chữ hoặc số, tối đa 19 kí tự.

Mục số tài khoản còn hỗ trợ biệt danh tài khoản (Alias Name) hoặc Số tài khoản định danh (Virtual Account Number)

3. <TEMPLATE>

<TEMPLATE> quy định ID của template. Template là hình thức trình bày của file ảnh chứa mã VietQR.

Các template của VietQR kế thừa từ 3 theme gốc là:

ThemeSizeý nghĩa
compact2540x640Bao gồm : Mã QR, các logo , thông tin chuyển khoản
compact540x540QR kèm logo VietQR, Napas, ngân hàng
qr_only480x480Trả về ảnh QR đơn giản, chỉ bao gồm QR
print600x776Bao gồm : Mã QR, các logo và đầy đủ thông tin chuyển khoản

Để sử dụng Quick Link trong các dự án chính thức, bạn sẽ cần phải tạo một template mới cho riêng mình , kế thừa từ các theme gốc này

4. <AMOUNT>

<AMOUNT> quy định số tiền chuyển khoản

Số tiền chuyển khoản phải là một số dương và tối đa 13 chữ số.

5. <DESCRIPTION>

<DESCRIPTION> quy định nội dung chuyển khoản.

Nội dung chuyển khoản bao gồm tối đa 50 chữ cái, không bao gồm các kí tự đặc biệt.

6. <ACCOUNT_NAME>

<ACCOUNT_NAME> quy định tên người thụ hưởng hiển thị lên file ảnh VietQR. Trường này không nằm trong tiêu chuẩn tạo mã VietQR.