Nhảy tới nội dung

🏠 API tra cứu Mã số thuế

VietQR.IO (v2/business/:taxCode)

Tra cứu thông tin doanh nghiệp

API tra cứu thông tin doanh nghiệp dựa vào mã số thuế, để lấy thông tin xuất hóa đơn khi KH thanh toán

path Parameters
taxCode
required
string

Mã số thuế của DN

Responses

Response samples

Content type
application/json
Example

Success - Thành công

{
}