Nhảy tới nội dung

💼 API tra cứu Số Tài Khoản

thông tin

API này đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp quyền sử dụng

Demo

Truy cập https://demo.vietqr.io/ để xem demo

Đặc tả API

thông tin

API tra cứu hiện tại hỗ trợ tra cứu số tài khoản hợp lệ từ 46/55 ngân hàng / tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Truy cập API danh sách ngân hàng để lấy danh sách các ngân hàng hỗ trợ tra cứu

VietQR.IO (v2/lookup)

Tra cứu số tài khoản

API dùng để kiểm tra một số tài khoản ngân hàng có hợp lệ hay không. Nếu Số tài khoản này là hợp lệ, API sẽ trả về Tên Tài Khoản.

Authorizations:
(x-client-idx-api-key)
Request Body schema: application/json
bin
required
integer

Mã BIN ngân hàng

accountNumber
required
string

Số tài khoản ngân hàng thụ hưởng. Chỉ nhập số, tối thiểu 6 ký tự, tối đa 19 kí tự

Responses

Request samples

Content type
application/json
{
}

Response samples

Content type
application/json
Example

Success - Thành công

{
}

Code mẫu

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' \
--header 'x-client-id: <CLIENT_ID_HERE>' \
--header 'x-api-key: <API_KEY_HERE>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"bin": "970432",
"accountNumber": "222777313"
}'